HoPe-team in actie - augustus 2017

Staking
De docenten in de regio Cusco zijn al enige tijd voor onbepaalde tijd in staking. Zij eisen loonsverhoging, beter lesmateriaal en betere werkomstandigheden, reiskostenvergoeding, en betaling van achterstallige uitkeringen. Volgens de wet hebben docenten na tien jaar dienst recht op een extra vergoeding; net zoals in Nederland aan ambtenaren iets extra’s wordt uitbetaald bij 12,5-en 25-jarig dienstverband. In Cusco en omgeving worden deze uitkering lang niet altijd uitbetaald.

Volgens de docenten zou het Ministerie niet voldoende aandacht besteden aan de achtergronden van de staking en aan de staking zelf. Daardoor krijgt het conflict steeds scherpere kanten.

Helaas liggen door de staking de onderwijsprojecten van HoPe ook tijdelijk stil. Dit betekent niet dat de medewerkers van HoPe ook tot werkloosheid veroordeeld zijn. Zij concentreren zich nu op interne zaken en bereiden hun werk extra goed voor, zodat zij na de staking met des te meer energie weer effectief aan de slag kunnen.

 

2017 08 foto 7 werkkonferentie 1

Vergaderingen en werkbesprekingen gaan door

Je kunt alleen goed werk leveren als je van tijd tot tijd efficient overlegt met alle partijen die bij je werk betrokken zijn. In onze nieuwsbrieven hebben we al regelmatig aangegeven dat de verschillende partijen die aan de verbetering van het onderwijs werken elkaar steeds beter weten te vinden. Twee voorbeelden in de maand juli 2017.

Cusco, 14 juli 2017

De regionale afdeling van het Ministerie van Onderwijs heeft HoPe uitgenodigd voor de vergadering over het middelbaar onderwijs in rurale gebieden. Het ministerie is dit keer vooral geinteresseerd in ideeën met betrekking tot de opvang van leerlingen in afgelegen gebieden en in tweetalig onderwijs.

HoPe’s ervaringen op deze gebieden zijn waardevol. Zo is bekend dat HoPe al jaren lang een Albergue (leerlingenhuis) laat functioneren in Patacancha. Het project Spaans als tweede taal, zoals uitgevoerd in Tiracancha, staat bij het ministerie ook goed aangeschreven.

Onze onderwijsmedewerker Oscar Hilares heeft HoPe vertegenwoordigd en gesproken met twee verantwoordelijke directeuren van het ministerie. Zij zijn allebei op de hoogte van de bijdragen van HoPe op dit gebied en zijn voorstanders van toekomstige samenwerking.

Cusco,  17 juli 2017

Er is een soort samenwerkingsverband van NGO’s met betrekking tot onder meer het technisch onderwijs: La  Oficina de Cooperación Técnica Internacional, afgekort OCTI.

De OCTI onderhoudt banden met NGO’s m.b.t. onderwijs. Dit OCTI heeft contact gezocht met HoPe, met het oog op de ontwikkeling van een pilot van een onderwijsproject. Vooral de ervaringen van HoPe met haar ‘aardappelenproject’ zijn relevant. Dit is een project om aan de hand van de cyclus van aardappelen poten, oogsten, op de markt brengen en verkopen, allerlei abstracte onderwijsdoelen – rekenen, biologie, economie, pr-activiteiten, marketing – concreet en inzichtelijk te maken. De vertegenwoordiger van HoPe heeft een uitgebreide toelichting gegeven.

Het pilotproject zal op vijf locaties in de regio Cusco worden ingevoerd. Diverse bedrijven werken mee. De medewerking van HoPe is van belang voor het ontwerp van een strategisch model volgens welk het later zal worden geïmplementeerd.

De concrete vraag is of HoPe kan zorgen voor de opleiding van docenten op de vijf locaties. Zo niet, of HoPe kan bijsturen en bijdragen. Er zijn nog geen beslissingen  genomen. Een en ander zal eerst worden uitgewerkt.

Project verbetering van het kleuteronderwijs in Paucartambo

In de rubriek “sponsorpakketten” is het al behandeld: het project om het kleuteronderwijs in de provincie Paucartambo op grote schaal te verbeteren. Dit op basis van de ervaringen die HoPe heeft opgedaan in eerdere projecten op kleinere schaal.

Men moet zich voorstellen dat nu nog op kleuterscholen meestal niet planmatig wordt gewerkt. Men doet maar wat zonder dat men een doel voor ogen heeft, tenzij men als doel beschouwt dat de kinderen min of meer veilig zijn opgeborgen. Als ze wat leren is dat mooi meegenomen maar dat was niet echt bedoeld. Het project in Paucartambo beoogt professioneel en planmatig werken te verbreiden: spelen en leren in een kindvriendelijk pedagogisch klimaat.

Terwijl het project al van start is gegaan zijn de kosten nog niet helemaal gedekt, maar het jaar is nog lang niet om.

De leiding van dit project ligt bij de HoPe-medewerker Geronimo Soran Hallasi Noa. HoPe en de educatieve overheidsdienst, UGEL, vergaderen iedere maand over de voortgang. Ondertussen wordt er ook in de praktijk hard gewerkt. Zo zijn er de afgelopen periode

  • 6 workshops georganiseerd voor de onderwijsspecialisten van de overheidsdienst UGEL,
  • 5 besprekingen gevoerd over de concrete en doelgerichte planning van onderwijsactiviteiten,
  • 8 werkbezoeken gerealiseerd met de onderwijsspecialisten van de UGEL.

Dit allemaal met het oog op de professionalisering van deze onderwijsspecialisten.

De specialisten van de UGEL houden de schooldirecteuren op de hoogte van de ontwikkelingen.

In samenwerking met de UGEL heeft HoPe een plan voor bijscholing van de schooldirecteuren ontworpen en uitgevoerd. Dit heeft geleid tot drie workshops voor schooldirecteuren. Daarbij hebben zij onder andere geleerd om volgens een onderling vergelijkbare manier de doelstellingen van het onderwijs te verwoorden en specifieke aandachtspunten voor hun school te formuleren, bijvoorbeeld tegengaan van kindermishandeling en geweld op hun school. 

Tot nu toe hebben 14 van de 30 deelnemende scholen het hele programma doorlopen. Er is enige vertraging opgelopen bij de overige scholen, vanwege de staking van de docenten.

2017 08 foto 6 ouders worden betrokken bij veranderingen

Ondertussen worden in workshops en begeleidende acties ook de ouders betrokken. De directeuren organiseren activiteiten voor kinderen, vaders en moeders en leiders van de plaatselijke gemeenschappen zodat zij allen op de hoogte raken van de nieuwe onderwijsplannen en de bedoeling daarvan. De HoPe-medewerkers constateren dat de meerderheid van de ouders de steun van UGEL en HoPe zeer waarderen.

Press enter to search
Press enter to search