Schoolwerkplannen voor 120 scholen in het departement Cusco

Programma ter verbetering onderwijsniveaus binnen 120 scholen voor kleuter, lager en middelbaar onderwijs binnen de provincies Paucartambo en Acomayo, Departement Cusco Peru. 

Sponsoring  gevraagd
In de provincies Paucartambo en Acomayo, in het departement Cusco, gaat HoPe, samen met de plaatselijke bureaus van het Ministerie van Onderwijs, de professionalisering van onderwijsspecialisten begeleiden. De komende twee jaar zal door dit programma het niveau van 120 scholen voor kleuter, lager en middelbaar onderwijs in deze provincies sterk worden verbeterd. Dat is hard nodig want in de OECD (PISA-ranking 2015, een algemeen gebruikte vergelijking van onderwijsniveaus) staat Peru zelfs op de laatste plaats van alle Zuid-Amerikaanse landen.

Met dit programma is in de periode 2018 - 2019 nog een bedrag van ruim € 100.000 gemoeid. HoPe zoekt hiervoor sponsors.

Onderwijsplannen

Stichting HoPe heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot specialist in het opstellen van onderwijsplannen. Scholen in Peru zijn verplicht een schoolwerkplan, een jaarplan, een intern reglement en een curriculum te ontwikkelen. Iedere school moet dat zelf doen. De plannen moeten geheel afgestemd zijn op de eigen specifieke situatie van de school en het opstellen van de werkdocumenten moet gebeuren in samenwerking tussen de leerkrachten en de ouders van de school.

De onderwijsdocumenten van de scholen moeten aangeven wat de beginsituatie is, wat de problemen zijn die men aan wil pakken, hoe men dit wil doen en hoe gemeten wordt of de bedoelde resultaten behaald zijn. De onderwijsdocumenten gelden als leidraad en controlemiddel in het verbeteren van het niveau binnen het openbaar onderwijs. Onderwijsspecialisten van het Ministerie van Onderwijs gebruiken de documenten als leidraad in de begeleiding van de scholen. 

Alle scholen in Peru beschikken over de genoemde documenten, maar de realiteit heeft geleerd dat deze weinig tot niet aansluiten bij de eigen situatie. Knip- en plakwerk vanaf internet heeft de scholen prachtige documenten opgeleverd maar van bruikbare onderbouwing van het schoolgebeuren is geen enkele sprake.

Sinds 2017 zijn scholen verplicht een eigen op maat gemaakt schoolwerkplan en bijbehorende documenten te hebben. Helaas heeft niemand enige ervaring op dit gebied opgedaan, zelfs de regionale en provinciale specialisten van het Ministerie van Onderwijs niet.

Stichting HoPe heeft de kennis wel in huis en heeft in 2017 de onderwijsspecialisten van de provincie Paucartambo ondersteund in het opstellen van de schoolwerkplannen voor 30 kleuterscholen in de provincie. De documenten zijn opgesteld in samenwerking met de leerkrachten en de ouders van de betreffende scholen. Hierbij heeft HoPe, samen met de specialisten van het ministerie, handleidingen ontwikkeld voor het opstellen van schoolwerkplannen.

Aansluiting schoolniveaus

In Peru zijn de onderwijsniveaus kleuterschool, lagere school en middelbare school nog totaal los van elkaar staande onderwijsgebieden. Er is totaal geen aansluiting. In de inheemse gemeenschap Tiracancha heeft HoPe, samen met de leerkrachten van de drie niveaus, schoolwerkplannen ontwikkeld waarin de aansluiting van de onderwijsniveaus expliciet is opgenomen.

De ervaring van HoPe op het gebied van het ontwikkelen van schoolwerkplannen waarbinnen de aansluiting van onderwijsniveaus is opgenomen is uniek. 

2018 01 schoolwerkplan 1Onderwijsprogramma’s provincies Paucartambo en Acomayo

De provincies Paucartambo en Acomayo behoren tot de armste provincies van het departement Cusco. In beide provincies valt meer dan 44% van de bevolking onder de categorie “extreme armoede”.

Stichting HoPe heeft vanuit het ministerie van onderwijs, afdelingen Paucartambo en Acomayo (provincies van het departement Cusco) het verzoek gekregen voor ondersteuning in het opstellen van aansluitende schoolwerkplannen voor in totaal 120 scholen (kleuter, lager en middelbaar onderwijs).

In de Provincie Paucartambo zal HoPe het ministerie gedurende de jaren 2018 en 2019 ondersteunen in het opstellen van geïntegreerde schoolwerkplannen voor 10 scholen binnen de niveaus kleuter, lager en middelbaar onderwijs. Binnen dit programma zal expliciet aandacht besteed worden aan de programma’s Informatie en Communicatie Technologie (ICT), Spaans als tweede taal, en Relationele en Seksuele Vorming. HoPe zal de onderwijsspecialisten van het ministerie niet alleen begeleiden in het opstellen van de programma’s maar ook in de uitvoering daarvan. HoPe zal samen met het ministerie de plannen opstellen en de uitvoering ervan monitoren en evalueren.

In de provincie Acomayo zal HoPe gedurende het schooljaar 2018 (maart tot en met december) de onderwijsspecialisten van het ministerie instrueren en begeleiden in het opstellen van de schoolwerkplannen van 110 scholen voor kleuter, lager en middelbaar onderwijs. 

Samenwerking met Edukans

HoPe heeft samen met het ministerie een programma opgesteld waarin HoPe onderwijsspecialisten van het ministerie traint en ondersteunt in het werk dat zij met de docenten van deze 120 scholen gaan uitvoeren.

Voor de uitvoering van deze programma’s voert HoPe overleg met Edukans, een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie op het gebied van onderwijs.

Edukans heeft een instrument ontwikkeld dat gebruikt kan worden bij het vaststellen van de beginsituatie en het uitwerken, monitoren en evalueren van de schoolwerkplannen. Edukans zal de onderwijsspecialisten van HoPe opleiden in het gebruik van het instrument waarop de mensen van HoPe de specialisten van het ministerie kunnen instrueren. Zij zullen op hun beurt met de schooldirecteuren binnen hun provincies aan de slag gaan. De specialisten van HoPe zullen de onderwijsspecialisten van het ministerie en de schooldirecteuren begeleiden in het gebruik van het instrument, het opstellen van de schoolwerkplannen en de begeleiding in de uitvoering van dezen. 

Budget programma’s Paucartambo en Acomayo in euro

 

2018

2019

2018 Reeds gefinancierd

2019 Reeds gefinancierd

Nog te financieren

Acomayo

35.641

0

10.000

nvt

25.641

Paucartambo

51.992

51.992

28.500

0

75.344

Totaal

87.633

51.992

0

0

100.985

In totaal zullen 16 onderwijsspecialisten en 120 schooldirecteuren deelnemen aan het programma. De UGELs  van Paucartambo en Acomayo nemen ook een deel van de kosten voor hun rekening. Zij verzorgen de ruimtes voor de workshops en bekostigen het transport en de lunches voor de deelnemers.

Paucartambo en Acomayo als pilot project

De opgedane ervaringen binnen de programma’s in Paucartambo en Acomayo dienen weer als basis voor verdere programma’s binnen beide provincies. Ook de provinciale kantoren van het Ministerie van Onderwijs, de UGELs, in andere provincies kunnen voortbouwen op de ervaringen opgedaan in de beschreven programma’s. 

Achtergrond Stichting HoPe

Stichting HoPe Peru werkt sinds 1991 binnen het Peruaans openbaar onderwijs en heeft daarmee een lange geschiedenis in de uitvoering van educatieve en sociale projecten in Peru.

HoPe heeft zich altijd gericht op gemeenschappen die niet of nauwelijks toegang hadden tot openbaar onderwijs. Het gaat daarbij met name om achterstandswijken in de stad Cusco en inheemse berggemeenschappen in de verschillende provincies van het departement Cusco.

          1. Terwijl normaal gesproken het basisonderwijs in Peru zes leerjaren telt, hadden inheemse gemeenschappen in de berggebieden meestal slechts vier jaar basisonderwijs. Toegang tot het middelbaar onderwijs hadden de kinderen in zijn geheel niet.

Scholen waren gehuisvest in slechte behuizingen en over meubilair en leermaterialen beschikten de scholen nauwelijks.

Leerkrachten waren slecht opgeleid en vaak niet gemotiveerd om te werken in de afgelegen dorpen waar zij achter een stukje plastic achter in het schoollokaal hun bivak moesten maken. Leerkrachten verblijven vaak een week tot zelfs maanden op een school omdat de afstand naar huis te groot is om deze regelmatig te bereizen. Toiletten en douches waren onbekend in de bergdorpen en ook de leerkrachten beschikten niet over deze ‘luxe’.

Leerkrachten kwamen uit de stad, velen van spraken de inheemse taal het Quechua niet en hadden ook weinig kaas gegeten van de inheemse cultuur. 

2018 01 schoolwerkplan 2

2018 01 schoolwerkplan 3HoPe heeft:

 • Meer dan 160 scholen gebouwd of gerenoveerd.
 • Ervoor gezorgd dat alle dorpen kleuteronderwijs en ook volledig basisonderwijs kregen.
 • Drie middelbare scholen opgezet zodat er voor alle inheemse kinderen toegang kwam tot middelbaar onderwijs.
 • Een schoolinternaat opgezet voor de middelbare school in Patacancha [kinderen lopen tot 5 uur lang om op school te komen].
 • Meer dan 200 scholen ingericht met goed meubilair.
 • Scholen voorzien van leer- en werkmateriaal.
 • Toiletten en douches gebouwd en voorzien van warm water op zonne-energie.
 • Onderkomens gebouwd voor leerkrachten.
 • Leerkrachten opgeleid in tweetalig intercultureel onderwijs.
 • Leermaterialen, aangepast aan de lokale cultuur en uitgegeven in Spaans en Quechua, ontworpen en gedistribueerd.
 • Tientallen ex-leerlingen van de eigen middelbare scholen voorzien van een studiebeurs waardoor zij een beroepsopleiding hebben kunnen volgen. [Ondertussen zijn uit de inheemse berggemeenschappen o.a. artsen, docenten en technici in de landbouw en ICT afgestudeerd.]

Het bereik van het onderwijsprogramma van HoPe is

 • Meer dan 200 scholen in kleuter, lager en middelbaar onderwijs
 • 10 van de 13 provincies van het departement Cusco (2x Nederland)
 • Meer dan 3.000 leerkrachten
 • Meer dan 50.000 leerlingen

          2. In de jaren 2009 tot en met 2016 heeft HoPe in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en collega NGO Plan Internationaal een programma uitgevoerd ter bevordering van de ontwikkeling van het jonge kind. Dit programma heeft geresulteerd in de invoering van een nieuw onderwijsprogramma voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar. Het onderwijsprogramma gaat uit van de eigen realiteit van de kinderen uit inheemse bevolkingsgroepen en is daarmee tweetalig en intercultureel. Het nieuwe onderwijsmodel wordt vanaf 2017 door het Ministerie van Onderwijs, met ondersteuning van HoPe, ingevoerd in alle 4.000 kleuterscholen en voorzieningen voor kinderdagopvang in heel het departement Cusco.

          3. In de berggemeenschap Tiracancha heeft HoPe vier jaar lang, binnen het kleuter, lager en middelbaar onderwijs, een programma uitgevoerd voor tweetalig intercultureel onderwijs. Het doel van het programma was het opzetten van een onderwijsprogramma “Spaans als tweede taal”. Peru kent 34 geregistreerde talen. De hoofdtaal is het Spaans, maar er zijn meer dan 4 miljoen personen die een andere taal als moedertaal hebben. Het Ministerie van Onderwijs heeft per 2017 het vak ‘Spaans als tweede taal’ ingevoerd. Uitgangspunt is dat kinderen in inheemse gemeenschappen les krijgen in hun eigen inheemse taal en daarnaast in het Spaans als tweede taal. Kinderen moeten na het afronden van hun middelbare school beide talen goed beheersen, zowel mondeling als schriftelijk, receptief en productief. Het ministerie heeft echter hiervoor niet een goed programma. HoPe is haar ervaringen binnen Tiracancha aan het systematiseren en wil in 2018 een volledig onderwijsprogramma voor Spaans als tweede taal uitbrengen.

          4. Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, afdeling Paucartambo (provincie) is HoPe in 2017 gestart met het ondersteunen van onderwijsspecialisten en schooldirecteuren met het opzetten van schoolwerkplannen. HoPe is in 2017 een programma gestart waarbinnen 30 kleuterscholen ondersteund worden in het opstellen en uitvoeren van een schoolwerkplan. Het programma is uitgevoerd in samenwerking met onderwijsspecialisten van de UGEL (Provinciaal kantoor Ministerie van Onderwijs) Paucartambo en met de directeuren van de 30 deelnemende scholen. Doel is het scholen en trainen van onderwijsspecialisten van het ministerie in de uitvoering van hun taak als schoolbegeleider.

          5. In de inheemse gemeenschap Tiracancha heeft HoPe samen met de leerkrachten van de kleuterscholen, lagere school en de middelbare school de schoolwerkplannen, de jaarplannen en de interne reglementen opgesteld. Het opstellen van de curricula staat voor 2018 op de agenda. De aansluiting van de onderwijsniveaus is de basis van het programma. Binnen het programma heeft HoPe samen met de specialisten van de UGEL handleidingen opgesteld die het voor andere leerkrachten en specialisten makkelijker maakt de benodigde documenten op te stellen.

Erkenning: Tineke Griffioen en Walter Meekes, oprichters en huidige bestuursleden van Stichting HoPe Peru, hebben beiden een Koninklijke Onderscheiding gekregen voor het werk dat zij in Peru uitvoeren

 

2018 01 schoolwerkplan 4

Press enter to search
Press enter to search